MDРУEN

Admiterea la Ciclul I

 
Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar pot fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din cele pentru care au optat. 
 
 
Candidatul declarat admis la mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru specialitatea aleasă, prin depunerea în original a actelor de studii la instituția de învățământ respectivă, în termenul de depunere, stabilit de aceasta în metodologia proprie de admitere.
 
Termenele de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova pentru anul universitar 2017 - 2018
 
CICLUL I (studii superioare de licenţă)
 1. 24 iulie – 31 iulie 2017 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;

 2. 02 august 2017 – desfăşurarea probelor de aptitudini (ora 9.00);
 3. 03 august 2017 – anunţarea rezultatelor intermediare;
 4. 07 august 2017 – depunerea documentelor în original;
 5. 09 august 2017 – anunţarea rezultatelor finale.
 
Concursul repetat ( pentru locurile neacoperite)
 1. 10 - 17 august 2017 – depunerea cererilor de participare la concursul de admitere repetat;
 2. 18 august 2017 – desfăşurarea probelor de aptitudini (ora 9.00);
 3. 21 august 2017 – anunţarea rezultatelor intermediare;
 4. 24 august 2017 – depunerea documentelor în original;
 5. 25 august 2017 – anunţarea rezultatelor finale. 
 

Oferta de Studii

 1. Drept economic (civil)
 2. Drept penal
 3. Drept internațional
 4. Drept constituțional și drept administrativ
Durata studiilor – 4 ani / 5 ani (Frecvență Redusă)
 1. Finanțe și Bănci
 2. Contabilitate
 3. Turism
 4. Business și Administrare
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 1. Limba și literatura engleză / franceză / germană  – Limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)
 2. Limba engleză / franceză / germană  – Limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)
Durata studiilor – 3 ani, doar la Zi
 1. Jurnalism
 2. Științe ale comunicării
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 1. Psihologie (studii doar la Zi)
 2. Asistență socială
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 
Relații internaționale
 
Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)
 
 
Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:
 1. Buletinul de identitate în original și copie;
 2. cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat) - se completează pe loc;
 3. actul de studii, în original și copie, cu anexa respectivă;
 4. certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională, USEM poate organiza un examen medical suplimentar;
 5. 4 fotografii 3x4 cm;
 6. bon de plată a taxei de înscriere - se achită pe loc, 
 7. livret militar sau adeverința de recrut;
 8. certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, pentru absolvenți de licee din România, promoția din anul admiterii, urmând ca Diploma de Bacalaureat să fie prezentată ulterior;
 9. diplomele de gradul I-III (copie), obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației sau de ministerele de resort;
 10. adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească;
 11. certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;
 12. certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 13. certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);
 14. confirmarea apartenenței la familii de romi;
 15. extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 16. recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu 14 Ştiinţe ale educaţiei;
 17. copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare.
 
Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract, în limba română, rusă și engleză.
! Candidații pot opta, după înmatriculare, pentru o altă limbă de instruire de cât cea din instituția preuniversitară pe care au absolvit-o.
! Cetățenii străini și alolingvii care optează pentru programe de studii cu predare în limba română au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române. 
 
Taxele de studii pot fi accesate AICI.
 
 
FACUTATEA / SPECIALITATEA
CU FRECVENȚĂ
CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
TAXA PENTRU UN AN DE STUDIU
(lei)
Durata studiilor
TAXA PENTRU UN AN DE STUDIU
(lei)
Durata studiilor
1
Drept
8500
4 ani
4500
5 ani
2
Limbi Moderne
5500
3 ani
-
-
3
Jurnalism și Științe ale Comunicării
Jurnalism
5500
3 ani
3500
4 ani
Științe ale Comunicării
5500
3 ani
3500
4 ani
4
Științe Economice
Finanțe și Bănci
7000
3 ani
4000
4 ani
Contabilitate
7000
3 ani
4000
4 ani
Turism
7000
3 ani
4000
4 ani
Business și Administrare
7000
3 ani
4000
4 ani
Cibernetică și Informatică
7000
3 ani
4000
4 ani
5
 
Psiholohie și Asistență Socială
Psihologie
5500
3 ani
-
-
Asistență Socială
5500
3 ani
3500
4 ani
6
Științe Politice și Rlații Internaționale
Relații Internaționale
5500
3 ani
3500
4 ani
Taxa poate fi achitată în rate.