MDРУEN

Cadrul Legal Național

 

 

1. Ghid de implementare a Sistemului Național de Credite de Studiu

 

2. Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din RM, nr. 1257-XIII din 16.07.1997

 

3. Codul educației (nr. 152 din 17.07.2014)

4. Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor privind pregătirea specialiştilor în învăţământul superior, ciclul I (nr. 142-XVI din 7 iulie 2005)

 

5. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră

 

6. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat)

 

7. Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor

 

8. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească

 

9. Regulament-cadru  privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă

 

10. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior

 

11. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior

 

12. Regulament-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior

 

13. Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice

 

14. Regulament-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova

 

15. Regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță

 

16. Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de invățămînt superior din Republica Moldova

 

17. Regulament-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior

 

18. Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile

 

19. Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender

 

20. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior

 

21. Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master

 

22. Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

 

23. Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu

 

24. Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu (Modificări)

 

25. Cadrul național al calificărilor - Învățămînt Superior - Domeniul General de studiu - 36 Științe Economice